Skip to main content

בדיקות תפקוד אוזן תיכונה

בדיקת תפקוד של האוזן התיכונה מתבצעת ע"י בדיקת טימפנומטריה (tympanometry) אשר מודדת את היענות עור התוף. בבדיקה זו מוכנס לאוזן חיישן דרכו מושמע צליל לאוזן ובמקביל תוך כדי שינוי לחץ האוויר בתעלת האוזן נמדד שינוי החזר הקול.

 בדיקה זו מעידה על מצב האוזן התיכונה -  האם קיים נוזל או חסימה באוזן התיכונה, נוכחות נקב בעור התוף או מידת תנועתיות עור התוף ומבנים אחרים באוזן התיכונה. בדיקה נוספת היא בדיקת רפלקס אקוסטי. בבדיקה זו משמיעים לאוזן צליל חזק באמצעות אוזנייה ומודדים את תקינות הרפלקס (מודדים את הכיווץ הרפלקסיבי של שריר stapedius), החשוב בהגנה על האוזן מפני רעשים חזקים. ניתן להשתמש בבדיקה זו על מנת לקבל מידע אודות העצב הוסטיבולרי ועצב הפנים . 

בדיקות ייחודיות במכונינו : מדידות תפקוד חצוצרות השמע (ETF ) אשר בודקת את תקינות האוורור של האוזן, ושינוי בהיענות עור התוף בעת בליעה.

בדיקות תפקוד אוזן תיכונה

לקבלת מידע נוסף השאירו את פרטיכם: